Familie opstellingen in Friesland
Investering   Aanmelden   Locatie   Algemene voorwaarden

Generatie op generatie: verstrikkingen die, onbewust, met de paplepel worden doorgegeven.

Er kunnen zulke krachten in families werken dat je (onbewust) niet je eigen leven leidt. 

Mogelijke thema's / vragen (symptomen van zielsvertsrikkingen)

 • Bij herhaaldelijk / langdurende conflicten met familieleden of collega's
 • Geen contact meer met de directe familieleden.
 • Bij onverwerkte rouw.
 • Als dat wat je graag zou willen bereiken niet wil lukken.
 • Bij schuldgevoelens die je niet kunt plaatsen.
 • Een grote loyaliteit naar anderen ervaren.
 • Bij abortus of miskraam of doodgeboren kind(eren).
 • Dood van moeder of (over)grootmoeder in kraambed.
 • Bij (onbegrepen) lichamelijke en psychische klachten.
 • Je niet kunnen (ver)binden.
 • Incest, seksueel misbruik, mishandeling.
 • Het gevoel hebben niet echt in het leven te staan.
 • Een (enorme) woede of verdriet ervaren die niet te plaatsen is: het gevoel hebben dat die niet van jou is.
 • Vraagstukken met betrekking tot zingeving, verslaving, oorlogsverleden, (zelf)moord,
 • Adoptie, (ex)relaties etc.
 • Wat behoeft nog aandacht in het eigen gezin of gezin van herkomst.
 • Geen of juist teveel verantwoordelijkheid nemen.
 • “Vergeten” of buitengesloten familieleden.
 • Geen focus hebben.
 • Dwangmatige handelingen.
 • Een ernstig misdrijf gepleegd.
 • Een lichamelijke of geestelijke handicap.
 • Nonnen, monniken en/of priesters in de familie hebben.
 • Vermoeden dat je moeder en/of vader niet je biologische moeder en/of vader is.
 • Faillissementen. Emigranten.
 • Iemand die zonder noodzakelijke reden vroeg op kostschool moest.
 • Iemand die uit zijn geboortestreek verdreven werd of moest vluchten.
 • Iemand die nooit het ouderlijke huis kon of mocht verlaten.
 • Onuitgesproken familiegeheimen of geheimzinnige verhalen.
 • (Verre) familieleden die een ongewoon leven leiden.
 • Onterving.

Het familiesysteem
Ieder mens maakt deel uit van een familiesysteem. Hierin zijn twee systemen te onderscheiden:de familie van herkomst en de huidige familie. De familie van herkomst zijn je ouders, broers, zussen, ooms, tantes, (over)grootouders. De huidige familie bestaat uit je partner en kinderen, mogelijk vorige partner(s) en kinderen uit die relatie(s).

Het familiesysteem is een bindingssysteem. Door je geboorte in desbetreffend gezin bind je je aan je ouders, (over)grootouders en de familiegeschiedenis. De individuele ziel bindt zich aan de familieziel (collectief geweten). In het gunstigste geval is het hechtingsproces wederzijds en helder, zie tekening 1.

K = Kind
M = Moeder
Tekening 1. De ziel van het kind op zoek naar de ziel van moeder: het kind zoekt (oog)contact met moeder. De moeder op zoek naar de ziel van het kind. Er ontstaat een wederzijds hechtingsproces.

Door gebeurtenissen in de familie kan het hechtingsproces verstoord raken waardoor er verstrikkingen kunnen ontstaan. 

Hoe ontstaat een zielsverstrikking 
Een (pasgeboren) kind wil zich hechten aan zijn moeder, hij doet dit door de ziel van zijn moeder te zoeken. Echter de ziel van zijn moeder is gefixeerd op iets anders. Dit kan een persoon zijn uit het familiesysteem of een persoon buiten het familiesysteem om met daaraan gekoppeld een bepaalde situatie.
Wanneer de ziel van de moeder op iets anders gericht is, dan kan het kind zich alleen via een omweg hechten aan zijn moeder. Het oogcontact met zijn moeder kan alleen ontstaan via deze omweg door op die plek te gaan ‘staan’ waar de ziel van de moeder op gefixeerd is. Door innerlijk op deze plek te gaan staan identificeert het kind zich met zielsaspecten van die persoon en/of situatie: het kind c.q. de ziel van het kind raakt verstrikt. Het kind zal - ook op volwassen leeftijd - onbewust en zonder zich er tegen te kunnen weren de desbetreffende persoon imiteren, zo ook de aspecten van het lot (de gebeurtenis rondom die persoon). Dit wordt ook wel de lotsverbondenheid genoemd. Zie tekening 2.
 


K = kind
M = moeder
P/S = persoon en/of situatie waar de ziel van de moeder op gefixeerd is.
Tekening 2. Op zoek naar de ziel van de moeder raakt het kind verstrikt en identificeert zich met de persoon en/of gebeurtenis op wie de moeder op zielsniveau is gericht.

Praktijkvoorbeeld
De zielsbeweging van de moeder is gefixeerd op de situatie uit haar jeugd dat ze verkracht werd. Deze gebeurtenis heeft ze uit zelfbescherming verdrongen uit haar geheugen. De moeder is inmiddels gelukkig getrouwd en krijgt een dochter (= kind in de tekening 2). Het kind wil haar moeder ontmoeten, echter de moeders-zielsbeweging is - onbewust - gefixeerd op de situatie van de verkrachting waardoor de dochter genoodzaakt is om innerlijk - onbewust - op de plek van die situatie te gaan staan om haar moeder te kunnen ontmoeten op zielsniveau.
Ondertussen is de dochter een puber geworden en zoals het noodlot zich voordoet wordt zij door buitenstaanders gedwongen tot seks. Door deze gebeurtenis van haar dochter komt de moeder in aanraking met haar eigen herinnering. De emoties van haar dochter tijdens het verwerkingsproces komen nu ook in het bewustzijn van de moeder waardoor zij met haar eigen verwerkingsproces kan beginnen.

In tekening 2 en bovenstaand praktijkvoorbeeld gaat het over 3 generaties heen. Verstrikkingen kunnen ook over 4 en 5 generaties heen gaan of nog verder. Zo kunnen er zielsverstrikkingen ontstaan over meerdere generaties heen. Zie tekening 3. 

K = kind
V = vader
O = oma
P/S = persoon en/of situatie waar de ziel van de oma op gefixeerd is 
Tekening 3. Op zoek naar de ziel van de vader en om oogcontact met hem te kunnen krijgen, moet het kind op de plek van oma staan. Zij gaat, onbewust, van haar eigen kindsplek af. Het kind verstrikt en identificeert zich met oma. Daarentegen identificeert vader zich met de persoon en/of gebeurtenis waar de zielsblik van oma is op gefixeerd.  

Praktijkvoorbeeld
De oma van het kind, annex de moeder van de vader, heeft op jonge leeftijd haar lievelingsbroer verloren. Toen de oma zelf een zoon kreeg, gaf zij de naam van haar overleden broer aan haar zoon. Hierdoor erkent de moeder haar zoon niet echt zoals het is en het kind bereikt de moeder niet als de moeder, maar als een persoon die gebonden is aan iemand anders. De vader zal innerlijk op de plaats gaan staan van de overleden broer van zijn moeder. In de poging zich te hechten aan zijn moeder zal de vader zich identificeren met een dode. Inmiddels heeft de vader - die de naam van de lievelingsbroer van zijn moeder draagt - ook een kind gekregen. Dit kind wilt zich hechten aan haar vader en zoekt zijn ziel op. Om op zielsniveau contact met vader te kunnen krijgen, moet zij op de plek van haar oma gaan staan. Zo ontstaat een verstrikking door een verstrikking. Je kunt je voorstellen dat dit tijdens de opvoeding vervelende situaties met zich mee kan brengen. 

In dit voorbeeld zijn er zielsverstrikkingen ontstaan tijdens het hechtingsproces met de ouders.
Het proces van de zielsbeweging werkt onbewust, buiten onze wil om en verstand heen. Daarom kunnen er zielsbindingen werkzaam zijn waar we ons niet bewust van zijn en geen vermoeden of voorstelling van hebben. Ingrijpende gebeurtenissen van vroeger blijken door te spelen in ons leven van nu, wat kan leiden tot problemen. Zeker als ze geen plaats krijgen, onverwerkt of onbewust blijven. Vaak zijn wij ons niet bewust van een diepe lotsverbondenheid dat generatie op generatie kan worden doorgegeven. Door bewustwording en onder andere een opstelling kan hier verandering in komen waardoor je meer je eigen - authentieke - leven kan leiden.

Het is ook mogelijk zoals het eerste voorbeeld laat zien, dat op latere leeftijd door een trauma, zoals verkrachting, een zielstrauma kan ontstaan. Wanneer deze situatie niet in het bewustzijn komt, verwerkt wordt en een plek krijgt, zullen er situaties ontstaan die gelijkenissen vertonen met het oorspronkelijke trauma. Een (gedeeltelijke) herhaling van facetten. De ziel ( individueel en de familieziel) wil dat de persoon in het reine komt met die gebeurtenis. Deze trauma’s kunnen mede worden geheeld op zielsniveau door een opstelling en of door systemische coaching/therapie.

Het familiesysteem vormt een geheel met een krachtige verbondenheid. Als dit verstoord wordt ontstaan er dynamieken – verschijnselen – om de verstrikking bewust te laten worden, in de hoop dat de verstrikking wordt opgeheven en heelheid kan ontstaan. De krachten van de dynamiek zijn gebaseerd op 3 basisprincipes. De 3 basisprincipes zijn:

 • de balans van geven en nemen,
 • ieder heeft evenveel recht om erbij te horen, ook de doden,
 • ieder neemt de juiste plek in, in de rangorde van het systeem.

Bert Hellinger, grondlegger van het systemisch werk, heeft een werkwijze ontwikkeld om verstrikkingen aan het licht te brengen en zo mogelijk op te lossen. Dit is de methode van opstellingen. Er zijn verschillende soorten opstellingen: familieopstelling, organisatieopstelling, loopbaanopstelling, opstelling met ziektebeelden en of -symptomen, consultatieopstellingen, structuuropstellingen en diagnoseopstellingen. Deze methode wordt in groepsverband aangeboden in de vorm van een workshop ‘familie- en/of organisatieopstellingen’ en kan ook individueel plaatsvinden.

Een opstelling
Wat is een opstelling?
Aan de hand van het ingebrachte thema of vraag van de deelnemer, vraagt de begeleider door naar feitelijke gebeurtenissen. Van daaruit beslist de begeleider wie of wat er wordt opgesteld. De deelnemer kiest uit de groep aanwezigen representanten, plaatsvervangers, en plaats deze intuïtief in de ruimte ten opzichte van elkaar. Zodra de representanten hun plaats hebben ingenomen, blijken zij toegang te krijgen tot dezelfde gevoelens, krachten en verhoudingen als diegene, of datgene wat zij representeren. Daarmee wordt de verborgen dynamiek en de verstrikking zichtbaar. De begeleider zoekt in de opstelling naar een herordening met een zo goed mogelijke plek voor alle betrokken leden van het systeem. Dit kan met behulp van o.a. ordeningsprincipes, rituelen, terugplaatsen van vergeten personen, uitspraken doen etcetera. Als we de 3 basisprincipes respecteren dan heeft het een helende werking op het hele systeem.

Voor wie 
De workshop familieopstellingen staat open voor iedereen die met zijn/haar vraag of thema, wil werken. Het is ook een mooie gelegenheid om met deze manier van werken kennis te maken door te kijken naar opstellingen van anderen of representant te zijn. Er zijn vaak talloze “toevallige” parallellen tussen de opstelling waarin je als representant deelneemt en je eigen familie c.q. situatie. En het geeft soms ook een verheldering op je eigen vraag, of een onverwacht antwoord.

De mogelijkheid bestaat ook om individueel met je vraag/thema een opstelling te doen. Neem hierover dan contact met me op. Dit geldt ook als je meer wilt weten over loopbaan- en organisatieopstellingen.

Investering
Deelname aan de workshop als vraaginbrenger is €95,- en als representant bedraagt het €35,-. De bedragen zijn voor particulieren inclusief 21% BTW en voor bedrijven en of zelfstandigen exclusief 21% BTW. Het is inclusief koffie, thee  met wat lekkers en een biologische lunch. Graag het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL 38 KNAB 0402 044 045 t.n.v. BOIZCA te Exmorra onder vermelding van eigen naam + naam en datum workshop . LET OP! Rekeningnummer is gewijzigd. .

Aanmelden + voorwaarden 
Je kunt je telefonisch of per e-mail aanmelden. Ben je nog niet eerder bij een familie- of organisatieopstelling aanwezig geweest, dan ben je de eerste keer aanwezig als representant!
De aanmelding is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag. Bij annulering tot 1 week voor aanvang wordt dit bedrag teruggestort verminderd met €25,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Vervanging door iemand anders is in principe mogelijk. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving, en als vraaginbrenger ontvang je een vragenlijst voor jouw persoonlijke voorbereiding.

Het minimum aantal deelnemers is 6 en maximaal 12. Indien er meer aanmeldingen zijn, is volgorde van betaling het criterium. Bij onvoldoende deelnemers gaat de workshop niet door. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht en uiteraard wordt het reeds overgemaakte bedrag teruggestort.

Locatie 
De workshop wordt gegeven in Exmorra. Er wordt van 10.00 tot ongeveer 17.30 uur gewerkt.

Data zie agenda

De begeleiding 
De begeleiding ligt in handen van Sylvia Hemminga. "Sinds ik in aanraking ben gekomen met familieopstellingen heeft het mij gefascineerd en niet meer losgelaten. Ik heb de opleiding familie- en organisatie-opstellingen gevolgd bij het Bert Hellingerinstituut. Daarnaast seminars en vele – specialistische – opleidingen en workshops  gevolgd onder andere bij Daan van Kampenhout, Bert Hellinger, Jan Jacob Stam, Stephan Hausner, Ingrid Dijkstra en het Phoenixinstituut".

Als je geïnteresseerd bent en of vragen hebt, neem dan contact met ons op.

29.06.2020
MEDITATIE "terugkeren naar je essentie"
van 14 juli t/m 11 augustus 2020, iedere dinsdagavond
Lees verder...

GOUDEN kans!
De meditatie CD ‘(meer) ZIJN – in het hier en nu’ ontvang je nu met 50% korting. Dus geen €10,- maar nu €5,-.
Voor bestelling klik hier.

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu
(klik op plaatje voor meer info)

07.04.2020
Vanaf nu kun je ook met BOIZCA skypen voor een intake en of individuele sessies.

23.03.2020
KROON-virus (2)

De mens wil niet naar binnen gaan. De buitenwereld laat dit zien. We hebben letterlijk moeite om aan de oproep van ‘blijf binnen’ gehoor te geven.
Letterlijk binnen blijven raakt ons impliciet het proces van naar binnen gaan aan. Naar binnen gaan in onszelf, onze geparkeerde stukken ontmoeten en onder ogen durven zien. Lees verder ...

19.03.2020
KROON-virus (Corona)

In deze hectische tijd van het KROON-virus is juist BOIZCA geopend. Lees verder...


 

webdesign: webburo