Opstellingen rondom ziekte

Winst uit ziekte: vraag je ziel wat de verborgen boodschappen van lichamelijke en psychische klachten en of ziekten zijn. 

Zienswijze
Wij beschouwen lichamelijke en of psychische klachten*, ziekten en/of bepaald gedrag (van kinderen) als zeer lastig. We willen er het liefst zo snel mogelijk vanaf zijn, we willen het niet (meer) hebben of we willen er geen last (meer) van hebben. Om dit te bewerkstelligen laten we het weg nemen, we gaan het onderdrukken of we passen vluchtgedrag toe. De innerlijke beweging die dan wordt ingezet is van weggaan: het mag er niet ZIJN.

* Wanneer er 'klachten' staat, worden daar lichamelijke en/of psychische klachten mee bedoelt.

Klachten en/of ziekten worden op fysiek niveau (= lichamelijk) of psychisch niveau (= geestelijk) behandeld. Echter wij als mens zijnde bestaan uit meer; we bestaan uit lichaam, geest én ziel.

Dus klachten alleen op fysiek en/of psychisch niveau behandelen is te eenzijdig. Natuurlijk is het soms raadzaam om die hardnekkige hoofdpijn met een pijnstiller te onderdrukken maar je kunt je daarna afvragen "hoe komt het dat je - regelmatig - die hoofdpijn hebt?". Zou het soms zo kunnen zijn dat onze ziel via de klachten ons iets anders duidelijk wil maken? Zit achter die klachten een verborgen boodschap? Wil de zielsbeweging door middel van de klachten jou iets vertellen, iets bewust maken?

Meestal zetten we de innerlijke beweging van weggaan in door het weg te nemen of te onderdrukken. Als we de tegenovergestelde beweging van weggaan inzetten dan is dat van blijven. Weggaan versus blijven. Wat zal de beweging van 'blijven' ons brengen? Ergens aankomen? 
De innerlijke beweging van blijven zet je in door op onderzoek uit te gaan: gaan onderzoeken wat de zielsbeweging via de klachten je bewust wil laten worden.

Hoe kun je nu de zielsbeweging gaan onderzoeken? Hoe kun je erachter komen wat je ziel je wil 'vertellen' over de verborgen boodschappen achter een klacht en of ziekte? Een opstelling is hier een geschikt instrument voor. Wat een opstelling is, kun je lezen onder het kopje 'werkwijze'.

Zo blijkt uit ervaring dat de verborgen boodschappen van klachten en of ziekten veel verband hebben met de aanwezige - onbewuste - verstrikkingen uit onze familie. We zijn namelijk nauw verbonden met onze ouders en de familie(geschiedenis). In een opstelling komen deze verstrikkingen aan het licht en dus de verborgen boodschap. Met andere woorden; ingrijpende gebeurtenissen uit de familiegeschiedenis die geen plek hebben gekregen, niet verwerkt zijn of onbewust zijn gebleven, spelen door in onze gezondheid. Zo ernstig zelfs dat het ten koste van je eigen leven kan gaan.

De mogelijke verborgen boodschappen van klachten en of ziekten kunnen zijn:

 • Liever ziek dan ... alleen zijn, eigen verantwoording nemen, het onder ogen durven te zien, enz.;
 • Ziekte doordat je kwaad bent op datgene wat je niet hebt gekregen;
 • Ziekte als bescherming;
 • Ziekte om iets bewust te laten worden c.q. bekend te maken (geheimen, 'vergeten' thema's, verborgen misbruik zowel emotioneel, lichamelijk als seksueel, enz.);
 • Ziekte door een aanmatigende innerlijke houding;
 • Ziekte door zelf te lijden, in de veronderstelling de ander hier voor te behoeden;
 • Ziekte en (overgenomen) schuldgevoelens;
 • Onvervulde kinderwens;
 • Ziekte en verlies van personen (niet genomen rouw);
 • Ziekte en identificatie met slachtoffers of daders;
 • Ziekte om dichter bij een specifiek persoon te willen zijn;
 • Ziekte en de belofte op het sterfbed;
 • Ziekte en onvoldoende voor jezelf te kiezen;
 • ...

Werkwijze
Er zal ter plaatse een vooronderzoek door de begeleider worden gedaan om te achterhalen waar de oorsprong van de klachten en of ziekte ligt. Is dit op lichamelijk, geestelijk of zielsniveau?

Afhankelijk van de uitkomst zal er een opstelling plaatsvinden. De begeleider voelt wie of wat er moet worden opgesteld. Dit kunnen ouders, (over)grootouders en of de klachten of ziekte zijn. De cliënt kiest uit de groep aanwezige deelnemers representanten, plaatsvervangers, uit voor datgene wat moet worden opgesteld en plaatst deze intuïtief in de ruimte ten opzichte van elkaar.

Zodra de representanten hun plaats hebben ingenomen, blijken zij toegang te krijgen tot dezelfde gevoelens, krachten en verhoudingen als diegene of datgene zij representeren. Daarmee wordt de dynamiek en de verstrikking zichtbaar (de verborgen boodschap). Daar waar nodig is, zullen voor zowel de cliënt als voor het (familie)systeem interventies worden gedaan zodat het een helende werking heeft op het totale systeem. Deze interventies kunnen uitspraken, teruggeven van overgenomen gevoelens, rituelen, terugplaatsen van personen, etc. zijn.

Alleen genezing op zielsniveau kan ook eenzijdig zijn: lichaam, geest en ziel staan in verbinding met elkaar, werken samen en kunnen elkaar ook positief beïnvloeden. Zodoende kan er worden doorverwezen naar de andere twee deelgebieden, of extra begeleiding worden geadviseerd om de huidige gedragspatronen die de verstrikking (oorzaak van klachten en of ziekte) in stand houden te doorbreken en om nieuw c.q. gezond gedrag aan te leren. Dit kan zijn leren om je grenzen aan te geven, gevoelens/gedachtes uit te spreken, 'luisteren' naar je lichaam(signalen), jezelf serieus nemen enz.

Ook is het mogelijk om individueel met je klachten en of ziekte een opstelling te doen. Neem in dat geval contact met ons op.

Resultaat
Door op een andere manier naar lichamelijke en/of psychische klachten en ziekten te kijken kunnen er nieuwe mogelijkheden ontstaan waardoor de klachten en of ziekte verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. In vele gevallen zal het leiden tot verandering in het omgaan met de klachten en of ziekte.

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor iedereen die eens anders wil kijken naar zijn/haar lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte, ongeacht het aard ervan. Verder is het voor een ieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Data zie agenda

De workshop wordt gegeven in Exmorra. Er wordt van 13.00 tot ± 17.30 uur gewerkt.

Aanmelden + voorwaarden
Je kunt je telefonisch of per e-mail aanmelden. De aanmelding is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag. Bij annulering tot één week voor aanvang wordt dit bedrag teruggestort verminderd met €25,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Vervanging door iemand anders is in overleg mogelijk.

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging, een vragenlijst voor jouw persoonlijke voorbereiding als je komt als vraaginbrenger en een routebeschrijving.

Het minimum aantal deelnemers is zes, het maximum twaalf. Indien er meer aanmeldingen zijn, is volgorde van betaling het criterium. Bij onvoldoende deelnemers gaat de workshop niet door. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht en het reeds overgemaakte bedrag wordt teruggestort.

Investering
Deelname aan de middag workshop is als vraaginbrenger €95,-  en als representant €35,-. Dit is inclusief de verplichte 21% BTW voor particulieren en voor bedrijven of zelfstandigen exclusief 21% BTW. Koffie, thee met wat lekkers zijn inbegrepen. Graag het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL 38 KNAB 0402 044 045 t.n.v. BOIZCA te Exmorra onder vermelding van eigen naam + naam en datum workshop . LET OP! Rekeningnummer is gewijzigd. .

De begeleiding
De begeleiding is in handen van Sylvia Hemminga (1964). Sylvia heeft 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg als kinderverpleegkundige, leidinggevende en in verschillende adviesfuncties. En inmiddels 11 jaar ervaring, binnen haar bedrijf, in het systemisch begeleiden van mensen. 

Ze heeft door verschillende omstandigheden steeds meer geluisterd én uiteindelijk gehoor gegeven aan haar eigen zielsbeweging. Ze heeft de sensitiviteit om te voelen waar zielsverstrikkingen zitten en is in staat je hiervan bewust te laten worden. Ook kan zij inzichten geven hoe de verstrikking in het dagelijks leven, in het doen en laten, tot uiting komt en in stand wordt gehouden. Vanuit haar opleidingen is ze in staat een professioneel kader neer te zetten, en nog veel belangrijker, om patronen te doorbreken zodat er nieuw, gezond gedrag en leven kan ontstaan.

Sylvia heeft haar systemische opleidingen gevolgd bij het Bert Hellinger Instituut en het Phoenix Instituut. Daarnaast seminars en vele — specialistische — workshops op dit gebied gevolgd o.a. bij Daan van Kampenhout, Bert Hellinger, Jan Jacob Stam, Stephan Hausner, Ingrid Dijkstra en Jaap van der Wal.

"Ik streef er naar om de gevangenis zichtbaar te maken en iets af te ronden wat nog niet compleet is".

Als je geïnteresseerd bent en of vragen hebt, neem dan contact met ons op.

29.06.2020
MEDITATIE "terugkeren naar je essentie"
van 14 juli t/m 11 augustus 2020, iedere dinsdagavond
Lees verder...

GOUDEN kans!
De meditatie CD ‘(meer) ZIJN – in het hier en nu’ ontvang je nu met 50% korting. Dus geen €10,- maar nu €5,-.
Voor bestelling klik hier.

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu
(klik op plaatje voor meer info)

07.04.2020
Vanaf nu kun je ook met BOIZCA skypen voor een intake en of individuele sessies.

23.03.2020
KROON-virus (2)

De mens wil niet naar binnen gaan. De buitenwereld laat dit zien. We hebben letterlijk moeite om aan de oproep van ‘blijf binnen’ gehoor te geven.
Letterlijk binnen blijven raakt ons impliciet het proces van naar binnen gaan aan. Naar binnen gaan in onszelf, onze geparkeerde stukken ontmoeten en onder ogen durven zien. Lees verder ...

19.03.2020
KROON-virus (Corona)

In deze hectische tijd van het KROON-virus is juist BOIZCA geopend. Lees verder...


 

webdesign: webburo